Sadržaj

Vertikalan hitac-uvod

Vertikalan hitac naviše je kretanje nekog tela, bačenog naviše nekom pocetnom brzinom V0 u gravitacionom polju zemlje. Drugim recima to je kretanje nekog tela duž ose Y u XOY ravni pod dejstvom sile teže, brzinom V, dok je pocetna brzina V0kada je po pravcu koji zaklapa vektor brzine sa osom x jednak 90°.

Brzina tela se tokom vremena t smanjauje za g*t zbog gravitacione sile koja vuce kuglu prema dole (slobodni pad). Posle nekog vremena telo dostiže svoju maksimalnu visinu HVMaxV, a zatim pocinje slobodno da pada na dole. Na površini zemlje gravitociono ubrzanje iznosi približno g=9.81m/s²

vertikalan hitac

Sledece formule opisuju vertikalan hitac:

Brzina u smeru y ose v u smjeru osi y: v0Y=v0*sin(a) - g*t

Predeni put u smeru ose y y=v0*t* - g*t²/2

Vreme potrebno da telo postigne najvišu tacku putanje t=v0/g

Najveca postignuta visina HMax=v0²/(2*g)